Geisha (fake)

Geisha (fake)

Ginkakuji Temple

Ginkakuji Temple

Kinkakuji Temple

Kinkakuji Temple

Kiyomizu Temple

Kiyomizu Temple

Maiko

Maiko

Nijo-jo Castle

Nijo-jo Castle

Ryoanji Temple

Ryoanji Temple